X
تبلیغات
رایتل

امان از آه مظلوم

7 دی 1390 ساعت 11:15 ب.ظ

اگردلی را به ناله آری ز برق آهش امان نداری

بلا درافتد به هرچه داری که چوب یزدان صدا ندارد

چو آه مظلوم کند کمانه سرای ظالم شود نشانه

چو برق بگریز از این میانه که تیر آهش خطا ندارد


ظلم وستم امری نکوهیده ومخالف فطرت انسانی است وانسان ها هیچ گاه آن رابرنمی تابند.درسخنی منسوب به پیامبراکرم(ص)چنین آمده است:(الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم).همین سخن نشان ازآن داردکه ستم پایدارنمی ماند.

ازآن جا که ظلم باسرشت انسان ها سازگارنیست،خداوند درقرآن مجید آیات فراوانی درباره نکوهش ستم وسرانجام ظالمان ومسائل مختلف دیگر درهمین زمینه،نازل کرده است که به عنوان نمونه چندآیه آورده می شود.درمورد اعتماد وتوجه نکردن به ظالمان چنین آمده است:

((ولا ترکنوا الی ظلموا فتمسکم النار و مالکم من دون الله من اولیاء ثم لاتنصرون.

به ستمکاران،وعده عذاب دردناک داده شده است:

((فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم.پس وای برستمکاران از عذاب دردآورقیامت(زخرف/65).

ودرجای دیگرخطاب به جائران،چنین گفته شده است:

((وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون:وستمکاران به زودی خواهند دانست که به چه مکانی باز می گردند (شعراء/277).

وراجع به سرانجام ظالمان در قیامت چنین می خوانیم:

((ثم قیل للذین ظلموا ذوقواعذاب الخلدهل تجزون الا ما کنتم تکسبون:آنگاه به ستمکاران گویند:عذاب جاوید را بچشید.آیا نه چنین است که در برابراعمال تان کیفر می بینید؟(یونس/52).

روایات واحادیثی که از پیامبراکرم(ص)وسایرامامان(ع)درموردظلم وعاقبت آن به دست مارسیده بسیار است که در این جا به چندمورداشاره می شود.
پیشوای پرهیزگاران حضرت امیرالمومنین(ع)دربارۀ بدترین نوع ستم می فرمایند:

((...وظلم الضعیف افحش الظلم...وستم برناتوان زشت ترین ستم ست.))

ایشان درعهدنامه ای که برای مالک اشترنوشته اند،خطاب به وی چنین می گویند:

((انصف الله وانصف الناس من نفسک ومن خاصه اهلک ومن لک فیه هوی من رعیتک فانک الا تفعل تظلم ومن ظلم عبادالله کان الله خصمه دون عباده ومن خاصمه الله ادحض حجته وکان لله حرباحتی ینزع ویتوب ولیس شیء ادعی الی تغییر نعمه الله وتعجیل نقمته من اقامه علی ظلم فان الله یسمع دعوه المضطهدین وهوللظالمین بالمرصاد. باخدابه انصاف رفتار کن وازجانب خود وخویشان نزدیک وهررعیتی که دوستش می داری دربارۀمردم انصاف را ازدست مده که اگر نکنی ستمکارباشی وکسی که با بندگان خداستم کند خدابجای بندگانش بااودشمن است.

خداباهرکه دشمن باشدبرهان دلیلش رانادرست نماید وتغییرنعمت خداوزودبه خشم آوردن اوراهیچ مؤثرتراز ستمگری نیست،زیراخدادعای ستمدیدگان راشنوا ودرکمین ستمکاران است.

همان کسی که حاضرنیست پوست جوی رابه ستم ازدهان مورچه ای بگیرد.

درمورد گرفتن دادمظلومان ازستمگران با قدرت وقاطعیّت تمام چنین می گوید:

((وایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه ولاقودن الظالم بخزامته حتی اورده منهل الحق وان کان کارها:سوگندبه خدابرای گرفتن حق ستمدیده از ستمگرازروی عدل وانصاف حکم می کند وستمکارراباحلقۀبینی اورامی کشم تا این که اورابه آب خورحق واردسازم اگرچه به آن بی میل باشد))

امام صادق(ع)می فرمایند:

((العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکاءثلاثتهم:ستمکار ویاوراووآن که به ستم اوراضی باشدهرسه آنان در ستم شریکند.))

امام باقر(ع)دربارۀچگونگی انتقام گرفتن خداوندازبیدادگران می فرمایند:

((ماانتصرالله من ظالم الابظالم وذلک قوله عزوجل:وکذلک نولی بعض الظالمین بعضاً:خداوندازهیچ ستمکاری انتقام نگیردمگربه وسیله ستمکاردیگری واین است گفتارخدای عزوجل:وبدین سان بگماریم بعضی ازستمگران رابربعضی(انعام/129).

احادیث وسخنان معصومین(ع)ظلم سه قسم است:

اوّل ظلم انسان برنفس خودش

دوم ظلم انسان به خداوند.

سوم ظلم انسان برانسانی دیگر.آنچه دراین اینجا مطرح است،قسم سوم ظلم می باشدکه آثاروتبعات اجتماعی خاص خودرابه دنبال دارد.

ای ستمگر ستم مکن چندان که بمظلوم کار گردد تنگ

زان حذرکن که آوردروزی دامن عدل کردگار به چنگ

00000000

آه مظلوم تیر دلـدوزیســــت که زشست قضــــا رها گردد

گر رسد برنشان عجب نبود تیرازآن شست کی رها گردد


منبع: http://mo-khosravi.blogfa.com

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo